2024. jlius 24. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Dokumentumok listája Házirend Ped. program Emelt szint SzMSz Info szabályzat SzMK SzMSz GDPR

Informatikai szabályzat


A III. Béla Gimnázium
informatikai rendszerének használati szabályzata

Készítette: Birkás Attila rendszergazda

I. Bevezetés

Jelen dokumentum (a továbbiakban: ISZ) a III. Béla Gimnázium, 6500 Baja Szent Imre tér 5. (a továbbiakban: iskola) informatikai rendszerének használatát szabályozza a szolgáltatásokat igénybevevő felhasználók számára. Az iskola számítógépes hálózata az iskola tulajdonában és kezelésében lévő számítógépek és számítástechnikai eszközök összekapcsolt rendszere, beleértve az összekapcsoláshoz szükséges kiegészítő eszközöket és vezetékrendszert.
Az iskola számítógépes hálózata az iskola tulajdonában és kezelésében lévő számítógépek és számítástechnikai eszközök összekapcsolt rendszere, beleértve az összekapcsoláshoz szükséges kiegészítő eszközöket és vezetékrendszert.

II. Felhasználók

Az informatikai rendszer felhasználóit 5 csoportra osztjuk:
 1. az iskola dolgozói, mindazok, akiket az iskola foglalkoztat, mégpedig
  • az iskola vezetősége,
  • a tantestület tagjai,
  • a gazdasági, adminisztratív és technikai dolgozók,
 2. az iskola tanulói, akiknek a tanulói jogviszonya fennáll,
 3. időszakos felhasználók: az iskola területén szervezett tanfolyamok hallgatói,
 4. az Üzemeltetés (ld. IX. pont) által ideiglenesen adott felhasználói engedély birtokosai,
 5. az informatikai rendszerben az Üzemeltetés tudomásával szerviztevékenységet végző társaság dolgozói

Más személy az informatikai rendszert nem használhatja. Minden, a fenti csoportokba tartozó személy felhasználóvá válik, ha használni kívánja az informatikai rendszert, és ezen ráutaló magatartásával elfogadja az ISZ-t.III. Eszközök

A szabályzat alkalmazása tekintetében eszköznek tekintendők a következők:
 • számítógépek
 • a számítógép perifériák (pl. nyomtató, scanner, egér, stb.)
 • a számítógép-hálózat
 • az irodatechnikai berendezések (pl. fénymásoló, fax, telefon)
 • a számítógépeken futó szoftverek
 • a fenti berendezésekhez, szoftverekhez tartozó dokumentációk
 • az adathordozók

Az eszközök pontos jegyzékét az intézményi leltár tartalmazza. A szabályzat elfogadása magában még nem jogosít fel senkit az eszközök használatára. A felhasználók által használható eszközök meghatározása a felhasználói jogosultság alapján történik.
Az eszközök kezelése, használata során minden felhasználónak gondosan be kell tartani az alábbiakat:

 • Minden olyan előírást, amely az eszközök kezelési útmutatójában szerepel.
 • Ha egy eszközre nincs ilyen, akkor az intézmény által kiadott kezelési útmutatóban leírtakat, vagy ha ez sem áll rendelkezésre, akkor az eszköz csak a szaktanár által ismertetett módon használható.
 • A szoftverek, dokumentumok használata, létrehozása során a szerzői jogokra vonatkozó jogszabályokat.
 • A munka- és tűzvédelmi előírásokat, szabályokat.
 • Tilos az eszközök közelében enni, inni, dohányozni.
 • Tilos a géptermek teljes területén élelmiszert fogyasztani, vagy azokat kicsomagolt állapotban tartani.
 • Tilos az eszközöket és azok részeit áthelyezni, burkolatukat megbontani.
 • Tilos a számítógépekre szoftvert engedély nélkül telepíteni, illetve letörölni.
 • A felhasználók kötelesek minden meghibásodást jelenteni a rendszergazdának.
 • A felhasználóknak tilos az eszközök elektromos csatlakozásait megbontani. Elektromos meghibásodás, pl. zárlat gyanúja esetén az eszközt áramtalanítani kell. Ha a meghibásodás a gépterem elektromos hálózatában keletkezik, úgy az egész géptermet áramtalanítani kell a főkapcsolóval.

Az eszközök használatát az arra kijelölt személy (tanár, munkahelyi felettes vagy rendszergazda) ismerteti. Az ő feladata az eszközök kezelésének bemutatása, az ahhoz kapcsolódó speciális tudnivalók ismertetése is. Mindenki csak azokat az eszközöket használhatja, amelyekre engedélyt kapott, és kezelésükre ki lett oktatva. A használható eszközök körének meghatározása a felhasználói jogosultság kiadásával párhuzamosan történik.


IV. Az informatikai rendszer célja

1. Általános alapelvek

Az informatikai rendszert az iskola üzemelteti. Az informatikai rendszer célja a felhasználók azon igényeinek kielégítése, amelyek az iskola Pedagógiai Programjában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott oktatási tevékenységekkel kapcsolatosak, ezért az informatikai rendszer csak ezen célok elérésére használható, az iskola szándékainak megfelelően.
Ennek megfelelően az informatikai rendszer erőforrásait külön engedély nélkül tilos kereskedelmi, vagy egyéb nem iskolai célra használni. Megengedett az informatikai rendszer magáncélra (pl. magánjellegű levelezésre) történő felhasználása, ha ez nem jelent indokolatlanul nagy terhelést a rendszernek, veszélyeztetve ezzel az oktatási-nevelési célok megvalósítását.

2. Az informatikai rendszer használata a tanórákon

Az alapelvekben megfogalmazottaknak megfelelően alapvető cél az oktatás támogatása. Ezért a felhasználóknak arra kell törekedniük, hogy az informatikai rendszer minden fajta használata e célra irányuljon.
Az informatikai tantárgy oktatásánál egyértelmű a felhasználás iránya, de napjainkban egyre inkább elvárt, hogy más szakterületek, tantárgyak oktatásához is felhasználjuk az informatika nyújtotta lehetőségeket. Ez megvalósulhat a tanórák keretében is, de emellett lehetőséget kell adni a tanulóknak arra, hogy délután, tanórákon kívül is használhassák az informatikai eszközöket ismeretszerzésre vagy meglévő ismereteik elmélyítésére.
Mivel a tanórák alatt a tanulók is az informatikai rendszer felhasználóivá válnak, így nekik is kötelességük betartani az ISZ-t. Alapvető szempont az informatikai rendszer órák alatti használatánál, hogy a tanulók csak a tanár utasításait követve dolgozhatnak, mind a gépek tényleges használata során, mind pedig a kiadott feladatok megoldása, vagy tananyag feldolgozása közben. A következőkben megtalálható néhány fontos szabály, amik betartása minden tanulóra nézve kötelező:

 • A géptermekben tanár felügyelete nélkül tartózkodni tilos.
 • A gépeket bekapcsolni csak a tanár kifejezett utasítására lehet.
 • A termekben található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos.
 • A tanárok és más iskolai dolgozók által használt gépeket (tanári szoba, titkárság, igazgatói szoba, gazdasági iroda, szaktanári szobák gépeit) tanuló nem használhatja.
 • A gépterembe ételt, italt, bármilyen élelmiszert bevinni tilos.
 • A tanórák alatt történő bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal jelenteni kell a tanárnak.

3. Az informatikai rendszer tanórák utáni használata

A számítógéptermek délutáni gyakorlásra 1430-1600-ig használhatók szaktanári, felügyelettel használhatók.
A számítástechnika tantermek délutáni használata során előforduló zsúfoltság esetén minden esetben elsőbbséget élvez az a tanuló, aki házi feladatát készíti, illetve az, aki tanórára készül.
Ezek után a végezhető tevékenységek sorrendjét a következőképpen szabályozzuk:

 • komolyabb fejlesztő tevékenység (kiemelten: weboldalak szerkesztése),
 • elektronikus levelezés,
 • web-böngészés,
 • multimédia,
 • fájlok letöltése, egyéb internetes szolgáltatás igénybevétele,
 • egyéb számítástechnikai tevékenységek.

Tehát szabad gép hiányában a böngésző vagy fájlok letöltésével foglalkozó diák köteles átadni a helyét annak, aki levelezéséhez az iskolai levelezőprogramot szeretné használni, vagy például honlapot szeretne szerkeszteni.
Amennyiben a használat megkezdése előtt vagy a használat során bármilyen sérülés, rongálás, működési hiba, rendellenesség tapasztalható, a felhasználó köteles azt jelenteni az ügyeletet tartó szaktanárnak vagy a rendszergazdának. Ha a felhasználó rendellenességet tapasztal, és azt nem jelenti a megfelelő személynek, saját maga felel érte. A szándékosan elkövetett károkozásért az iskola szabályozásának megfelelően teljes anyagi kártérítés terheli a károkozót.


4. Jogosultságok

Az eszközök használatának módját a felhasználói jogosultság szabályozza. A felhasználók különböző jogosultságokkal rendelkezhetnek, melyeket jelen szabályzat alapján, a meghatározott jogosultsági szinteknek megfelelően kell meghatározni. A minimum jogosultsági szint mindenkit megillet, aki az intézménnyel tanulói vagy munkavállalói jogviszonyban áll, és aláírásával igazolta, hogy a szabályzat tartalmát megismerte, annak betartását vállalja.
A minimum jogosultsági szint megadható tanfolyam esetén az intézménnyel jogviszonyban nem állók részére is. A további jogosultsági szinteket a minimum szint kiegészítéseként kell értelmezni. A felhasználótól a jogosultsági szintjének megfelelő jogot megtagadni csak indokolt esetben lehet. A jogosultsági szintnek megfelelő szabályok betartása a hálózatba nem kötött eszközök használata esetén is kötelező.

A felhasználói jogosultságok szintjei:

Szint Jogosultak Jogok
Minimum Az intézmény bármely tanulója vagy dolgozója Általános azonosító, mely lehetővé teszi az oktatáshoz, munkához szükséges adatok elérését
Alap Az intézmény bármely tanulója vagy dolgozója Egyéni azonosító, Internet-használat, saját könyvtár a szerveren
Tanár Az intézmény tanárai Alap + hozzáférés a tanári könyvtárakhoz, és a tanulókkal kapcsolatos adminisztrációs adatokhoz
Számítástechnika tanár Az intézmény számítástechnika tanárai Alap + hozzáférés a tanári könyvtárakhoz, a tanulókkal kapcsolatos adminisztrációs adatokhoz, és az oktatáshoz szükséges adatokhoz
Titkár Iskolatitkár Alap + hozzáférés az adminisztrációs adatokat tartalmazó könyvtárakhoz
Gazdasági A gazdasági iroda dolgozói Alap + hozzáférés a gazdálkodással és a dolgozókkal kapcsolatos adatokat tartalmazó könyvtárakhoz
Admin Az adott feladatra kijelölt személy Speciális jogok, pl. a levelező rendszer, vagy a www oldalak karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásához
Rendszergazda Az intézmény rendszergazdája Korlátlan jog

A felhasználói azonosítók kezelésének szabályai:
 • Minden felhasználó felel a rábízott felhasználói azonosító és az ahhoz rendelt jogok biztonságáért. Az azonosító használatra másnak még a tulajdonos jelenlétében sem engedhető át.
 • A felhasználói azonosítóhoz tartozó jelszót csak annak birtokosa ismerheti.
 • Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a jelszó mások tudomására jutott, úgy azt azonnal meg kell változtatni.
 • Amennyiben valaki észleli, hogy mások kísérletet tesznek a felhasználói jelszavak megszerzésére, azt azonnal jelezni kell a rendszergazdának.
 • Minden, más személy jelszavának vagy adatainak megszerzésére irányuló cselekedet súlyos fegyelmi vétség.
 • A felhasználói azonosító tulajdonosa elsődlegesen felel az azonosító használatával elkövetett szabálytalanságokért. Akkor is felelősségre vonható, hogyha bebizonyosodik, hogy azt nem ő használta, de gondatlansága folytán jutott az azonosító illetéktelen kezekbe.
 • Ennek érdekében a felhasználó a számítógépes munkahely elhagyásakor minden alkalommal köteles kilépni a hálózatból.
 • A felhasználói jelszó átadását senki sem kérheti.

V. A használat korlátozásai

Az informatikai rendszer nem használható az alábbi tevékenységekre:
 • az érvényes magyar jogszabályokba ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre: mások személyiségi jogainak megsértése; tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); a szerzői jogok megsértése; szoftverek szándékos és tudatos illegális használata, terjesztése;
 • az informatikai rendszerhez kapcsolódó más - hazai vagy nemzetközi - hálózatok szabályaiba ütköző tevékenységek, amennyiben ezek a tevékenységek ezen hálózatokat érintik;
 • haszonszerzést célzó, közvetlen üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése;
 • az informatikai rendszer, illetve erőforrásai szabályos működését megzavaró, veszélyeztető tevékenység;
 • az informatikai rendszert, illetve erőforrásait indokolatlanul, vagy szándékosan túlzott mértékben, pazarló módon igénybevevő tevékenység (pl. levélbombák, SPAM);
 • az informatikai rendszer erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata (például mások leveleinek elolvasása hagyományosan jogszabályba ütköző tevékenység, és ez az elektronikus levelekre is vonatkozik, tehát ez a levéltitok megsértésének minősül);
 • az informatikai rendszer erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére irányuló bármilyen tevékenység;
 • az informatikai rendszer biztonságát veszélyeztető információk, programok használata, terjesztése, tárolása;
 • vallási, etnikai, politikai, erkölcsi vagy más jellegű érzékenységet sértő, másokra nézve sértő, esetleg másokat zaklató tevékenység (pl. szélsőséges nézeteket képviselő, fajgyűlölő, vagy pornográf anyagok megtekintése, tárolása, közzététele vagy továbbítása);
 • mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása, vagy akadályozása (pl. kéretlen, zaklató levelek küldése);
 • a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata.

Lényeges kitérni arra, hogy a szellemi alkotásokat hagyományosan szerzői jogok védik. Erre a védelemre nevének megadásával automatikusan jogosult a szerző. A szerzői jogok védelmére nemzetközi egyezmények vonatkoznak, melyek Magyarországon is érvényesek, tehát az iskola nem nézheti el ezek megsértését. "Copyright" által védett szoftvert csak az idevonatkozó szerződéssel összhangban lehet használni. A nem szabadon terjeszthető programok lemásolása az iskola gépeiről és annak máshol való használata, vagy ilyen programok engedély nélküli elhelyezése az informatikai rendszeren, tehát a szerzői jogok megsértése bűncselekmény.

VI. Kiemelten tiltott tevékenységek

1. Bejelentkezési kísérletek

Tilosak a bejelentkezési kísérletek olyan gépre, melyre az igénybevevőnek nincs jogosultsága. Tilos más ismert, nem saját felhasználói néven történő bejelentkezési kísérlet, vagy a "névtelen" felhasználói nevek használata kifejezett engedély nélkül. Határozottan tiltott dolog a SUPERVISOR, ADMINISTRATOR illetve más kiemelt jogosultsággal rendelkező felhasználói néven való próbálkozás, illetve a jelszó megszerzésére tett kísérlet.


2. Betörési kísérletek, biztonsági rendszabályok megsértése
 • Tilos az informatikai rendszer biztonsági rendszerében levő hibák, hiányosságok kihasználásával privilégiumok (előnyök) szerzése. Amennyiben a sikeres betörést a felhasználó a rendszergazda tudtára hozza, mielőtt az észlelné, és semmilyen károkozás nem történt, "felmentésben" részesül, hiszen hozzájárult az informatikai rendszer biztonságának növeléséhez.
 • Más felhasználói nevének használata még annak engedélyével is tilos!
 • A felhasználói név kölcsönadása (átruházása) még ideiglenesen is tilos!
 • Másvalaki jelszavának kiderítésére irányuló bármely kísérlet tilos!
 • Bármely adatállomány átvitele más adattárolóra, más gépre vagy a hálózatra az állomány tulajdonosának tudomása, vagy szándéka nélkül tilos!

Különösen elfogadhatatlan, ha a bejelentkezési/betörési kísérletek iskolán kívüli, illetve külföldi gépre történnek. Ennek ugyanis következménye lehet az iskola, mint intézmény felelősségre vonása, esetleg az iskola, vagy a teljes Sulinet hálózat kizárása egyes rendszerekből.
A számítógép vagy szoftvereinek másokat sértő használata számítógépes zaklatás! (A címzettet felháborító, esetleg fenyegető levelek, képek, üzenetek küldése, mások munkájának akadályozása tilos!)


3. Számítógépes játékok

Az iskola nem támogatja a számítógépes játékok iskolai gépek adattárolóira való másolását, tárolását. Ez alól a szabály alól kivételt képeznek azok a fejlesztő jellegű játékok, oktatásai anyagok, melyeket az iskola megvásárolt, vagy használatukra engedélyt kapott, és az Üzemeltetés a munkaállomásokon vagy a hálózaton kimondottan e célra elhelyezett.


4. Tilos továbbá
 • erőforrás használata olyan módon, hogy erről az Üzemeltetésnek nincs tudomása;
 • erőforrás pazarlása másokat akadályozó, vagy az informatikai rendszer biztonságos működését veszélyeztető mértékben;
 • a jogosított személyek akadályozása jogos tevékenységükben;
 • számítógépek vagy bármely, az informatikai rendszerhez tartozó berendezés engedély nélküli megbontása, ki- vagy bekapcsolása, beállításainak megváltoztatása;
 • bármilyen szoftver-beállítás engedély nélküli megváltoztatása.


VII. Az iskola Internet szolgáltatásai

Az iskola e-mail, WWW szolgáltatást nyújt, valamint lehetőséget biztosít, hogy az informatikai rendszer felhasználói az Internet szolgáltatásait igénybe vegyék.

1. E-mail, elektronikus levelezés

A felhasználói névvel egyidejűleg iskolai postaládát és e-mail címet is kap az igénylő. Az e-mail cím alakja a következő: felhasználói_név@bajabela.sulinet.hu. Ezzel a szolgáltatással olvashatók az iskolai címre érkező levelek, és ezek segítségével tudunk levelet küldeni is.

2. WWW, World Wide Web

A felhasználó különböző anyagokat készíthet, amelyeket a rendszergazda, szaktanár áttekintés után elhelyez az iskola web kiszolgálóján, így elérhetővé válnak az Internet felől. Ezek lehetnek a felhasználó saját bemutatkozó oldala, vagy olyan lapok, amik bármilyen hasznos információt szolgáltatnak.

VIII. Illemszabályok

Az itt felsoroltak nem szankcionáltak, csupán etikai szabályok. De ha tudunk róluk és betartjuk őket, nem okozunk kellemetlenséget másoknak:

 • a felhasználóknak takarékoskodni illik az informatikai rendszer erőforrásaival;
 • a felhasználónak lehetőleg minél előbb törölnie kell azokat az állományokat, melyekre nincs szüksége;
 • lehetőleg ne futtassunk interaktívan hosszú, számolásigényes feladatokat, szélessávú multimédia-adatfolyamokat vagy ezek használatát beszéljük meg a rendszergazdával;
 • nem ajánlott személyes adatok (név, lakcím, telefonszám, igazolványszám, bankkártyaszám, születési adatok, esetleg e-mail cím) megadása olyan weboldalakon, ahol nem biztosított ezek biztonságos kezelése. Sose adjuk meg a helyi rendszeren használt felhasználói nevünket és jelszavunkat, és azt ne is használjuk más szolgáltatásnál (pl. webes levelezés). Sokszor előfordul, hogy a megadott adatokat más célra is felhasználják, vagy például e-mail címünkkel visszaélve a későbbiekben óriási reklámözönnel találkozunk postaládánkban.

A felhasználóknak mindent meg kell tenni az informatikai rendszer védelméért. Ennek érdekében elsősorban megfelelő jelszót kell választaniuk, továbbá a jelszót legalább évenként illik megváltoztatniuk. Nem szabad olyan jelszót választani, ami egy szótárban benne lehet. Az ilyen jelszavakat megfelelő program néhány perc alatt megtalálja. Nem szabad olyan jelszót adni, ami a környezetből kideríthető (telefonszám, lakcím, barát/nő neve stb.)
A könnyen megjegyezhető szavakat érdemes bonyolítani számokkal vagy más speciális karakterekkel.IX. Üzemeltetés

Üzemeltetési feladatokat az iskola rendszergazdája és az iskola igazgatója által e feladatra megbízott személy végezhet.
Annak érdekében, hogy az iskolai informatikai rendszer védett legyen jogosulatlan használat, illetve károkozás ellen, az Üzemeltetés fenntartja magának azt a jogot, hogy ennek érdekében bárkit az informatikai rendszer használatából kizárjon; megnézzen, lemásoljon, megváltoztasson vagy töröljön bármely állományt, amely kapcsolatban lehet az informatikai rendszer ISZ-szel ellentétes használatával.
Az ilyen módon tudomására jutott információt az Üzemeltetésnek hivatali titokként kell kezelnie. Kivételt képez, ha az ISZ megsértésének alapos gyanúja merül fel, ebben az esetben az információk a kivizsgálásra illetékes személyekkel közölhetők.
Az Üzemeltetés fenntartja magának azt a jogot, hogy az informatikai rendszert bármikor ellenőrizze, leállítsa, vagy átkonfigurálja, illetve fenntart magának bármely egyéb jogot, amely szükséges lehet az iskola számítógépes erőforrásainak megvédéséhez, és a további üzemszerű működés biztosításához.
Az Üzemeltetés törekszik továbbá arra, hogy a hálózaton áthaladó, illetve a hálózaton elérhető információkhoz, adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
Az Üzemeltetésnek a lehetőségekhez mérten kötelessége a felhasználók tájékoztatása az előre látható technikai problémákról (pl. az informatikai rendszer üzemszüneteiről, karbantartásáról, különböző szolgáltatások szüneteléséről, illetve az egyéb kimaradásokról).

X. Az ISZ megsértői

A rendszergazda bármikor jogosult ellenőrizni az intézmény eszközeinek szabályos használatát. Az ellenőrzés tényét nem köteles előre bejelenteni, de törekednie kell, hogy az ne zavarja feleslegesen a napi munkamenetet.
Ha a felhasználó az intézmény eszközeit nem a szabályzat előírásainak megfelelően használja, úgy fegyelmi vétséget követ el. Az iskola fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ISZ-t megsértőkkel szemben eljárjon. Az eljárást minden esetben a rendszergazda (tanuló esetén a szaktanár javaslatára is) kezdeményezi.
Az ISZ megsértése esetén az iskola megvonhatja a hálózat, illetve a gépek használatának jogát határozott időre, vagy határozatlan időre, visszavonásig.
Ha az ISZ megsértése kismértékű, vagy nem tekinthető szándékosnak, akkor az elkövetőt figyelmeztetni és az ISZ-ről tájékoztatni kell. A figyelmeztetést követő ismételt elkövetést szándékosnak kell tekinteni.
Különösen súlyos esetben, illetve szándékosság esetén az Üzemeltetés a használati jogot köteles megvonni, és az ISZ megsértője az egész informatikai rendszerből kitiltható. Ha szükséges, az iskola fegyelmi eljárást, polgári jogi pert is indíthat.

XI. Záró rendelkezések

Az ISZ-t rendszeresen (legalább évente) felül kell vizsgálni és a megváltozott helyzethez igazítani. Az ISZ folyamatos karbantartása a rendszergazda feladata. Az ISZ-t minden esetben az igazgató hagyja jóvá.
Az itt nem szabályozott kérdésekben minden esetben a Közoktatási Törvény (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról), a Polgári Törvénykönyv, és más kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell követni, valamint figyelembe kell venni a Netikett szabályozását, ami az Interneten zajló kommunikáció közmegegyezéssel elfogadott szabálygyűjteménye.


Baja, 2005. szeptember 1.